PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. §-a alapján pályázatot hirdet a

JUHÁSZ FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

INTÉZMÉNYVEZETŐ

(vezető állású munkavállaló)

munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

Határozott idejű munkaviszony: 2022. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig szól.

A munkáltató vállalja, hogy az intézményvezető munkaviszonyának lejáratát követően a Juhász Ferenc Művelődési Központban kulturális munkakörben határozatlan időre továbbfoglalkoztatja.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 1.

A munkakörbe tartozó feladatok:

Ellátja a Juhász Ferenc Művelődési Központ vezetését a hatályos jogszabályok szerint. Irányítja és ellenőrzi az intézmény dolgozóinak munkáját; biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működését; együttműködik a fenntartó önkormányzat illetékes szervezeti egységeivel, a város intézményeivel, a kulturális tevékenységet végző civil szervezetekkel, egyházakkal; megszervezi az öntevékeny, önképző tanfolyamokat, képzési lehetőségeket; támogatja az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységét; képviseli az intézményt az állami, társadalmi, szervezetek és magánszemélyek előtt.; megszervezi a szerződésben vállalt rendezvényeket, gondoskodik a kiadványok megfelelő tartalommal és formátumban való megjelenéséről.

Díjazás és juttatások:

A díjazás megállapítására és a juttatásokra a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről az irányadó.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés;
 • Végzettségnek, szakképzettségnek vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat;
 • Kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez;
 • Államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése;
 • Büntetlen előélet;
 • Cselekvőképesség;
 • Nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt;
 • Nyertes pályázóként vagyonnyilatkozatot tesz.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott – a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlatot igazoló – részletes szakmai önéletrajz;
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó – a település hagyományaihoz, szellemi és tárgyi értékeihez, színes civil életéhez és a közelmúlt kisvárosi demográfiai változásaihoz tartalmilag illeszkedő – program szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
 • Személyes indíttatásának kifejtése a feladat ellátására vonatkozóan
 • Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy
  • a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek;
  • hozzájárul a pályázatban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
  • nyertes pályázóként vagyonnyilatkozatot tesz;
  • nyertes pályázóként nyilatkozik, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2022. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:2021. november 07.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot Tarjáni István polgármester nevére címezve kell postai úton vagy személyesen benyújtani:

 • Postai úton a pályázatnak Biatorbágy Város Önkormányzata címére (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.) – „Juhász Ferenc Művelődési Központ Intézményvezetői pályázat” megjelöléssel – történő megküldésével;
 • Személyesen a pályázatnak zárt borítékban „Juhász Ferenc Művelődési Központ Intézményvezetői pályázat” megjelöléssel, Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Titkárságán (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a. I. emelet) történő benyújtásával.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tresó Zoltán és Balog Gábor nyújt a 06-23-310-174/238 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapján összehívott szakmai bizottság véleményezi. A pályázatokat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázatok elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejét követő Képviselő-testületi ülés napja.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

www.biatorbagy.hu

www.juhaszferencmk.hu

Hívj meg másokat is! Ajánld ismerőseidnek!