Általános Szerződési Feltételek

I. Általános rendelkezések

A Szolgáltató adatai:

A Szolgáltató neve: Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ

Székhelye és postai címe: 2051 Biatorbágy, Baross u. 1.

Nyilvántartó hatóság: Magyar Államkincstár

Törzsszám: 650155

Adószáma: 16794539-2- 13

E-mail címe: info@jfmk.hu

Honlapjának címe: www.jfmk.hu

Telefonos: +36-23- 310636

Panaszkezelés helye és elérhetőségei:

Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ (2051 Biatorbágy, Baross u. 1.,

jegy@jfmk.hu, +36-23- 310-636)

Munkanapokon 10.00 – 22.00 óra között

Tárhely szolgáltató neve: Tárhely.eu Kft.

Tárhely szolgáltató címe: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a

Szolgáltató valamint az internetes rendszerét használó természetes vagy jogi személy (a

továbbiakban: Vásárló) között belépőjegyek megvásárlására vonatkozó szolgáltatás

igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Vásárló között keletkező jogokat és

kötelezettségeket.

2. A Szolgáltató on-line internetes rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet

elősorban különböző színházi-, zenei-, sport és egyéb eseményekre (a továbbiakban:

Rendezvény) szóló belépőjegyek és bérletek (a továbbiakban: Belépőjegyek)

megvásárlásának elősegítésére, illetve online webshop termékés szolgáltatás értékesítésre

(utalvány, könyv, hanghordozó, parkolójegy stb. vásárlása). A Szolgáltató a

Vásárlók részére a Rendszerében fellistázott Rendezvények Belépőjegyeinek megvásárlását

biztosítja (a továbbiakban: Szolgáltatás).

A Szolgáltató esetenként a Belépőjegyek értékesítésén túlmenően más termékeket is

értékesíthet (merchandising termékek, a Rendezvényhez kapcsolódó étkezés, ital stb.).

Amennyiben e termékek értékesítésére vonatkozó szabályok eltérnek az általános

szabályoktól, úgy a jelen ÁSZF ezt külön jelzi.

3. Rendezvény esetén a Belépőjegy megvásárlásán túlmenő szolgáltatás, vagyis a

Rendezvény tényleges lebonyolítása tekintetében a Vásárló a Rendezvény szervezőjével (a

továbbiakban: Rendezvényszervező) kerül szolgáltatási jogviszonyba. A Szolgáltató a

Rendezvény szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt, tevékenysége és

felelőssége kizárólag a Belépőjegyek értékesítésére korlátozódik. A Szolgáltató és

a Rendezvényszervező által nyújtott szolgáltatások – és az értük való felelősség – tehát

elkülönülnek.

A Rendezvény a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Rendezvényszervező

kötelezettsége. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt

Belépőjeggyel látogatott Rendezvényen fellépő művészek, sportolók, más előadók

szereplése, illetve előadás minősége, lebonyolítása, megvalósulása vagy elmaradása

kapcsán. A Belépőjegy ennek megfelelően egy szerződés a Rendezvényszervező és a

Vásárló között, amelyben a Rendezvényszervező vállalja a Rendezvény lebonyolítását a

Vásárló pedig megfizeti a Belépőjegy ellenértékét.

4. A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amelyhez engedély szükséges és ezáltal

engedélyköteles.

5. A weboldalon 16. életévét be nem töltött természetes személy nem vásárolhat. A Vásárló

a "Fizetés" vagy a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gomb megnyomásával

fogadja el a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF

rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt

feltételeket – így különösen az ÁSZF II. pontjában foglalt tájékoztatást – megismerte és

magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges

adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott

körben hozzájárult.

6. A létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződés létrejöttét a vásárló által

megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a

számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A

vásárló által begépelt adatok, a termékre vonatkozóan a Szolgáltató rendszerében őrzött

adatok, a tranzakció egyéb adatai (pl. banki visszaigazolás) illetve az ÁSZF szövegezése

együttesen alkotják az írásbeli szerződést.

7. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

8. A Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót és Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a

Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a

Szolgáltató a Vásárlót a változások www.jfmk.hu oldalon történő közzététele útján értesíti, a

módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal. II. A 45/2014. (II. 26)

Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozóan a

szerződéskötést megelőző tájékoztatás

1. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót az alábbi adatokról. Kérjük kedves Vásárlóinkat, hogy

a jegyvásárlás (vagy esetlegesen egyéb termék vásárlása) előtt ezeket az adatokat

tanulmányozzák át, és kizárólag ennek ismeretében vásároljanak (a jogszabály

szóhasználatával: "kössenek szerződést")!

a) A szolgáltatás, vagyis a Rendezvény lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Rendezvény

adatlapján. Az adatlapon teljeskörű tájékoztatás található az éppen elérhető jegyekről és

azok áráról, bruttó formában (tartalmazza az esetenként fizetendő ÁFÁ-t), utalással a

törvényes magyar fizetőeszközre, "Ft" formátumban. A Szolgáltató nem árusít olyan

termékeket, amelyekre az egységár feltüntetését a jogszabályok megkövetelnék (többféle

kiszerelésben kapható vagy több darabos termékek). A Szolgáltató weblapján a Vásárló

regisztráció nélkül megtekinthet minden adatot, illetve a Vásárlását is lefolytathatja

regisztráció nélkül.

b) A szolgáltató neve az I. pontban található.

c) A vállalkozás székhelye, postai címe, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levelezési

címe az I. pontban található. Jegyértékesítés esetén a Szolgáltató a Rendezvény

szervezőjének nevében jár el. A Rendezvényszervező neve és postai címe az esemény

illetve rendezvény leírásánál megtalálható. A Rendezvényszervező neve és más azonosítási

adatai a Belépőjegy elülső oldalán is szerepelnek.

d) A Szolgáltató üzleti tevékenységének helye az I. pontban megjelölt Székhely. A fogyasztó

a panaszait a Szolgáltató I. pontban megjelölt bármely elérhetőségére címezheti.

e) A szerződés szerinti termékért illetve szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás általános

forgalmi adót tartalmazó teljes összegét a vásárlási felület ún. "kosár" oldala tartalmazza,

megjelölve a bruttó jegyárakat, kezelési költséget és az esetleges szállítási költséget. Az itt

feltüntetett bruttó árakon felül a fogyasztónak további költsége nem merülhet fel.

f) A Szolgáltató határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. Az

ellenszolgáltatás összege az adott vásárlásra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.

g) A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal

rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának,

esetlegesen a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a Vásárló egyéni

előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat

fel. A Szolgáltató maga azonban emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.

h) A feltüntetett árak az ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét tartalmazzák

magyar forintban kifejezve, bruttó árak, az ÁFA összegét magukban foglalják. A szolgáltatás

jellegéből adódóan egységár feltüntetésére nincs mód. Ha a Rendszer igénybevételéért a

Vásárlónak kezelési költséget kell fizetnie, akkor azt a vásárlás folyamata során a Rendszer

pontosan feltünteti. A kezelési költség a Szolgáltató szolgáltatásának díja, nem a bankkártya

vagy más fizetési mód használata miatt számított összeg. A kiválasztott szállítási és fizetési

módok (pl. futárszolgálat) további költségekkel járhatnak, amelyet a Rendszer pontosan

feltüntet. Az ellenszolgáltatás teljes összege valamennyi költséget tartalmazza. A Szolgáltató

a megszokott bankkártyás fizetés mellett több fizetési módot elfogad, amelyek részletes

leírását a Szolgáltató Vásárlói tájékoztatója illetve a Gyakori kérdések tartalmazzák. A fizetés

és az elektronikus jegy kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag

valós időben, azonnal megtörténik. Az e-ticket kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató

elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus, a teljesítési határidő

azonnali. A panaszkezelésre vonatkozó szabályokat a jelen dokumentum XII. pontja

tartalmazza.

i) A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb

feltételeiről szóló információkat a jelen dokumentum VII. pontja és 2., 3. mellékletei

tartalmazzák.

j) A termék visszaküldésének költségeiről szóló információkat a jelen dokumentum VII. pontja

és 2., 3.mellékletei tartalmazzák.

k) A Szolgáltató olyan tranzakciókat nem bonyolít, amely során a fogyasztót megillető elállási

és felmondási jog gyakorlása miatt a fogyasztó köteles lenne megtéríteni a Szolgáltató

ésszerű költségeit.

l) A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási

jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy

adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. A fogyasztót megillető elállási és felmondási

jog gyakorlásának további feltételeiről szóló információkat a jelen dokumentum VII. pontja és

2., 3. mellékletei tartalmazzák.

m) A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi

kötelezettségeket a jelen dokumentum VIII. pontja és 4. melléklete részletezi.

n) A Szolgáltató minden munkanapon 10-től 22 óráig telefonos ügyfélszolgálatot működtet,

amely készséggel áll a Vásárlók rendelkezésére a +36-23-310-636 telefonszámon, illetve a

jegy@jfmk.hu e-mail címen.

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve melléklete értelmében a Szolgáltató által

értékesített termékkörre jótállási kötelezettség nem vonatkozik.

o) A Szolgáltató a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.

p) A Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama

Belépőjegy vásárlása esetén a Rendezvény időpontjáig, vagy a Rendezvény

meglátogatásáig (pl. nem időpontra szóló kiállítási Belépőjegyek), más termékek esetében

pedig termék átvételéig tart.

q) A szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakul át.

r) A vásárlási folyamat során a Vásárlónak az ellenérték megfizetésén túlmenő

kötelezettségei nincsenek.

s) Szolgáltató részére letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot a Vásárló nem nyújt.

t) A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések: Az adatokat szolgáltató

szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Az adattartalmat RAID technológiával több

merevlemezen tároljuk a szervereken. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer

működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül a

teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.

u) A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége: A

megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő

erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres

támogatást használunk.

v) Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi

háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok

átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti

Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával, jogutódlással megszűnt.

Másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest

Megyei Kormányhivatal jár el. 197 járásban jelenik meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági

feladatkör, így tehát a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg

illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak:

http://jarasinfo.gov.hu/.

5

w) A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék

minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a

szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével

kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a

békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek

eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors,

hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a

fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a

fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi)

kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A Szolgáltató székhelye

szerint illetékes békéltető testület neve:

Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.,

levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Felhívjuk az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező vásárlóink figyelmét, hogy

amennyiben határon átnyúló fogyasztói jogvitájuk van – vagyis szokásos tartózkodási helyük

nem Magyarországon van

– úgy az interneten keresztül vásárolt termék, vagy szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az

online vitarendezési platformot is. Az online vitarendezési platform elérhető az alábbi

linken: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

III. A Vásárló adatai

1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben

visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a

Rendszerrel, vagy a Belépőjegyekkel történő bármilyen visszaélés esetén.

2. A Vásárlót teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és

jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb

tevékenységgel kapcsolatban.

A Vásárló vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak

bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése

esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére

való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

3. A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a

Rendszerben. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás

vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Szolgáltató a Vásárló által

megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Vásárlónak

bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a

nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Vásárló

valódiságát ellenőrizni. Olyan Rendezvények esetében, ahol a

Rendezvényszervező a Belépőjegyeket névre szólóan bocsátja ki és azok nem

átruházhatóak, a Szolgáltató jogosult a Vásárló adatait a Rendezvényszervező által

megkívánt módon ellenőrizni.

4. A Szolgáltató a Vásárló adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv. 5 § (1) a) bekezdése alapján az érintett önkéntes

hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

szabályai szerint kezeli. Az adatvédelemre vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési

Szabályzat tartalmazza, amely elérhető a vásárlási felület láblécében.

5. A vásárlás során az ún. Kosár oldalon a Vásárlónak lehetősége van a kosár tartalmát

módosítani, törölni, vagy újabb termékeket kiválasztani. Az ezt követő ún. Fizetés oldalon

adja meg a Vásárló a vásárláshoz szükséges adatait. Amennyiben az adatok javítása

szükséges, azt a Vásárló korlátlanul megteheti, az ún. kosáridő lejártáig, vagy addig, amíg

nem kattintott a "Fizetés" vagy "Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés" gombra. Ezt

követően a fizetés – a választott fizetési módtól függően

– a fizetési szolgáltató felületén történik (a bank adatbevivő felülete; az itt megadott adatokat

a Szolgáltató nem ismeri meg, és nem tárolja).

6. Előzetes regisztráció során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Vásárlónak csak

egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás során. Az

adatok ilyen célú felhasználását a Vásárló – leiratkozással – bármikor megtilthatja.

7. A szolgáltatás igénybevételével a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az

adatokat továbbíthassa az adatfeldolgozóknak, valamint az adott rendezvény szervezőjének

abból a célból, hogy a rendezvény szervezője a rendezvény elmaradásáról, időpontjának

változásáról vagy a nézőt bármilyen szempontból érintő fontos körülményről közvetlenül és

azonnali módon is tájékoztatást adhasson, illetve a jegyek visszaváltását vagy becserélését

közvetlenül intézhesse.

8. A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható

legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló

támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

IV. Az internetes jegyvásárlás menete

1. A jegyvásárlás menetére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató Vásárlói

Tájékoztatója tartalmazza.

2. A jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a webáruházak kötelesek 48 órán belül

visszaigazolni a Vásárló megrendelését. Abban az esetben, ha a Vásárló Belépőjegyet

vásárol a Szolgáltató rendszerén keresztül, a jegyvásárlás a fizetés sikeres megtörténte után

gyakorlatilag azonnal, valós időben megtörténik, és a Vásárló a megrendelt Belépőjegyeket

elektronikus formában azonnal kézhez kapja. Így

48 órán belüli megrendelés-visszaigazolás helyett a Vásárló magát a Belépőjegyet is

tartalmazó visszaigazoló e-mailt (vagy más elektronikus formátumú üzenetet) veszi kézhez.

3. Amennyiben a Vásárló a vásárlást követő néhány percen belül nem kapja meg a

megvásárolt belépőjegyeket, ennek oka feltételezhetően kapcsolati hiba. Fontos, hogy

ebben az esetben a Vásárló ne ismételje meg a tranzakciót, hanem haladéktalanul lépjen

kapcsolatba a Szolgáltató Ügyfélszolgálatával (+36-23- 310-636), amely a problémát

orvosolja. Ugyanakkor felhívjuk Vásárlóink figyelmét arra, hogy ha 48 órán belül nem kapott

visszaigazolást a megrendeléséről, úgy mentesül az ajánlati kötöttség alól, azaz a

továbbiakban nem köti őt a megrendelése és nem köteles azt átvenni, kifizetni.

V. Vételár, fizetési és szállítási feltételek

1. A vételár kiegyenlítésére, a fizetési módokra, a jegyek átvételére vonatkozó részletes

szabályokat a Szolgáltató Vásárlói Tájékoztatója tartalmazza.

2. A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Vásárló által

megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a

Vásárlót terheli a felelősség.

4. A Belépőjegyek árának meghatározása az adott Rendezvényszervező hatáskörébe

tartozik. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a

Belépőjegyek vételárát a Rendezvényszervező utasításai alapján, illetve a járulékos

költségek mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

5. A Belépőjegy kosárba helyezése nem kötelezi a Vásárlót vásárlásra. Amennyiben a

Vásárló mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott Belépőjegyet, akkor azt a kosarából

bármikor kiveheti, vagy akár az egész kosár tartalmát is törölheti, illetve 20 perc elteltével a

kosáridő lejár (egyes esetekben a kosáridő ettől hosszabb, vagy rövidebb lehet, amelyet az

adott oldal pontosan és folyamatosan mutat).

6. A Szolgáltatás keretében fizetés nélküli foglalásra nincs lehetőség. A fizetés és az

elektronikus jegy kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós

időben, azonnal megtörténik.

Az e-ticket kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A

szolgáltatás teljesítése automatikus.

7. A vásárlás elektronikus bizonylatait a Szolgáltató saját székhelyén (2051 Biatorbágy,

Baross G. u. 1.) őrzi meg.

8. A Szolgáltató a vásárlásról számlát külön kérés estén küld a Vásárlónak.

VI. jegytípusok; a saját nyomtatású jegyekre (E-ticket) és mobil jegyekre vonatkozó speciális

szabályok

 E-ticket. A vásárlást követően a Szolgáltató egy e-mailt küld a Vásárló által megadott e-

mail címre, amely csatolt dokumentumként tartalmazza az E-ticketet. Az E-ticket egy teljes

értékű elektronikus Jegy. Az E-ticketen lévő számsor és vonalkód az összes szükséges

információt tartalmazza az elektronikus beléptetéshez. A vonalkódot a Rendezvény

helyszínén belépéskor elektronikusan ellenőrzik.

A fizetés és az Elektronikus utalvány, illetve E-ticket kézbesítése a Vásárló által megadott e-

mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. Az E-ticket kiszállítására

nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus.

2. A saját nyomtatású jegyeket a Vásárló a sikeres vásárlást követően saját maga töltheti le

a saját vásárlói oldalán keresztül PDF formátumban és maga nyomtathatja ki. Az E-ticket

belépőjegyeket nem lehet sem személyesen a jegypénztárakban, sem postai úton átvenni. A

kinyomtatott E-ticket abban az esetben használható fel, amennyiben azon a vonalkód és a

vonalkód melletti kód jól olvasható.

2. A saját nyomtatású jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából,

lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség

kizárólag a vásárlót terheli. Az E-ticket belépőjegyet a Vásárló köteles kinyomtatva a

Rendezvényre magával hozni. Vásárló tudomásul veszi, és kifejezetten egyetért azzal, hogy

az E-ticket- en található vonalkódot a Rendezvényszervező a Rendezvény helyszínén

elektronikusan ellenőrzi, és azonnal érvényteleníti. A beléptetés az első érvényesítés alapján

történik. Így az az első jegy érvényes, amelyet a Rendezvényszervező beléptető-rendszere

az adott vonalkóddal beléptetésre elfogadott. Minden további belépési kísérlet érvénytelen

és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy

az érvénytelen jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredetileg az E-ticket

belépőjegyet vásárlóval. Az ilyen okból történő kizárás miatt Szolgáltató kártérítésre nem

kötelezhető.

3. A Rendezvényszervező döntésének megfelelően egyes rendezvényekre a belépés

lehetségessé válhat a megfelelő "okostelefonnal" rendelkező ügyfelek számára a telefonjuk

felmutatásával is. Ebben az esetben a Vásárló által a telefonjára letöltött alkalmazás (ún.

elektronikus tárca) részére kézbesíti a

Szolgáltató a belépőjegyet.

4. Ha az adott rendezvényhez tartozó oldal ezt kifejezetten feltünteti, a Szolgáltató a Vásárló

kívánságára egyes rendezvények esetén vállalja, hogy a jegyet biztonsági, ún.

"hagyományos" jegypapírra kinyomtatja és azt futárszolgálattal kiszállíttatja, a Vásárló

költségén. Ebben az esetben ezt a kiszállítási lehetőséget, a futárszolgálat díját, valamint a

kiszállítás határidejét a Kosár oldal minden esetben pontosan, (a díj esetében bruttó

összegben) feltünteti. A Szolgáltató által értékesített termékek esetében

a kiszállítás díja nem függ összeghatártól, illetve súlytól.

VII. Elállási és felmondási jog

1. A vásárlás a "Fizetés" vagy a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gomb

megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A Vásárló a 45/2014.

(II.26.) Kormányrendelet 29. §.

(1) l) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a

Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben

az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a

vásárlás értékét visszatéríteni (az előadás elmaradása esetének kivételével).

2. Abban az esetben, ha a Vásárló olyan jegyet vásárolt, amely nem adott időpontra szól (pl.

bármikor felhasználható belépők stb.), amelyre vonatkoznak a 45/2014. (II.26.)

Kormányrendeletben szabályozott fogyasztói elállási és felmondási jog szabályai, akkor ezek

a jogok az alábbi módon érvényesíthetők:

a) Az elállási és felmondási jog a fent részletezett esetekben a vásárlástól számított 14

napon belül gyakorolható, a jelen ÁSZF 2. mellékleteként csatolt elállási és felmondási

nyilatkozatminta felhasználásával, vagy erre irányuló egyéb egyértelmű nyilatkozat útján.

b) Az ÁSZF 2. mellékleteként csatolt minta kitöltésén túlmenően olyan e-ticket, amely nem

adott időpontra szól (pl. bármikor felhasználhatói belépők stb.) a Vásárlónak meg kell jelölnie

az e-ticketen szereplő kódszámot. Nyilatkozni kell továbbá arra nézve, hogy a Vásárló a

jegyet nem használta fel. A jegyet nem szükséges megküldeni, mert azt a Szolgáltató

elektronikusan érvényteleníti.

c) Ha a Vásárló jogszerűen eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb

az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a

fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. A visszajáró összeget a

Szolgáltató a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a

Vásárlónak járó összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy

kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

d) Az elállási és felmondási jogról további részletes tájékoztatót talál a jelen ÁSZF 3.

mellékleteként csatolva.

VIII. Kellékszavatosság, termékszavatosság

1. A kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló tájékoztató a jelen ÁSZF 4.

melléklete.

IX. A Szolgáltató Szolgáltatásának korlátai

1. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos

üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A

Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap

hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a szolgáltatáshoz való hozzáférés

folyamatos vagy hibamentes lesz.

2. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében,

vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes

egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

3. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvényszervezőktől

beérkezett információkat eljuttassa az érdeklődőkhöz. Ugyanakkor a Szolgáltató nem vállal

felelősséget a Szolgáltatás honlapján az egyes Rendezvényekhez kapcsolódó olyan

információkkal, tartalmakkal kapcsolatban, amelyeket a Rendezvényszervező maga rögzített

a rendszerben, vagy a Rendezvényszervezőtől kapott információkat rögzítette azt a

Szolgáltató munkatársa.

4. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott

károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.

5. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy

visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

6. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló, a

Rendezvényszervező, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége

vagy mulasztása okozott.

X. A Rendezvényre vonatkozó szabályok

1. A Rendezvény a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Rendezvényszervező

kötelezettsége. A Rendezvényszervező neve és más azonosítási adatai a Belépőjegy elülső

oldalán szerepelnek. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal semmilyen

felelősséget a megvásárolt Belépőjeggyel látogatott Rendezvény megtartása, illetve az azon

fellépő művészek, sportolók, stb. előadásának illetve részvételének minősége, a rendezvény

lebonyolítása, megtartása kapcsán. A Rendezvényen való részvétel kapcsán jogviszony és

szolgáltatási kötelezettség a Belépőjegyet felmutató személy, illetve a Rendezvény

szervezője között jön létre. Ezt a jogviszonyt a Rendezvény illetve a Rendezvényszervező

hivatalos honlapján található szabályzatok határozzák meg. A Szolgáltató ezért nem lehet

részese a Rendezvényszervező és a Vásárló (illetve a jegy mindenkori birtokosa) közötti

esetleges jogvitának, amely a Rendezvény minőségének elégtelensége vagy a rendezvény

elmaradása miatt indul. A részvételi feltételek, a Rendezvény illetve a Rendezvény

helyszínéül szolgáló intézmény házirendje előadásonként és rendezvényenként jelentősen

eltérhet. Ezeket a szabályokat a Rendezvényszervező jogosult megállapítani, így a Vásárló a

Rendezvényszervezőtől tud e szabályok felől érdeklődni.

2. A Belépőjegy szabadon átruházható – kivéve, ha az adott Rendezvény szervezője ettől

eltérően rendelkezik (ilyen esetben a Rendezvény adatlapja szabályokat tartalmaz erre

vonatkozóan). A Vásárló kijelenti, hogy a Belépőjegyet csak akkor adja át más személynek,

ha az új jegybirtokos a Szolgáltató ÁSZF-jét elfogadta.

3. Amennyiben a Belépőjegyen más nem kerül feltüntetésre, a Belépőjegy a Belépőjegyen

feltüntetett Rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak

felmutatóját, egy főt. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Belépőjegy pótlására nincs

lehetőség.

4. A Belépőjegyen feltüntetett kezdési időpont tájékoztató jellegű, a tényleges kezdés

időpontja ettől eltérhet.

5. A Belépőjegy fajtájától függően digitális és analóg biztonsági megoldásokat tartalmazhat,

amely védi a Belépőjegyet a hamisítás ellen. Amennyiben a Szolgáltató, a

Rendezvényszervező, vagy a Rendezvény helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat azt

észleli, hogy a Belépőjegyen a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos

rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a

Belépőjegy felmutatójától a Rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a

Rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt

Vásárló semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.

6. Bizonyos Belépőjegyek csak bizonyos felhasználó kört jogosítanak fel a belépésre

(gyermekjegy, nyugdíjas jegy, szakmai jegy stb.) A jogosultság meglétét a Szolgáltató a

vásárláskor nem vizsgálja. A Rendezvényszervező a biztonsági szolgálaton keresztül

jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Belépőjegy felmutatója jogosult-e a speciális

belépőjegy használatára. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a használat

jogosultságát a belépőjegy felmutatója nem igazolja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén

a jegy Vásárlója illetve a Belépőjegy felmutatója kártérítésre nem jogosult.

7. Bizonyos esetekben a Belépőjegyek a Rendezvény területén belül is csak bizonyos

területek látogatására jogosítanak fel.

8. A Rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. Bár a

Rendezvényszervező minden tőle elvárhatót megtesz a Rendezvény biztonságos

lebonyolítása érdekében, a Szolgáltató az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt

felelősséget nem vállal. Bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a

Rendezvény még érvényes Belépőjegy felmutatása mellett sem látogatható.

9. A Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény látogatói

rögzítésre kerülhetnek; a Rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat sem a

Szolgáltató felé semmilyen igényt.

10. A részvételi feltételeket, a Rendezvény illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló

intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait

megszegő Látogatót a Rendezvényszervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása illetve

a Rendezvényen tartózkodó Látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében

eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató kártérítésre nem

kötelezhető.

11. A Rendezvények többségében a Rendezvényszervező fenntartja a jogot a fellépő

művész, szereplő, előadó stb. személyében, a szereposztásban, illetve a Rendezvényben

történt indokolt változtatásra.

12. Szabad téren megrendezett Rendezvény esetében a Rendezvényszervezőnek

lehetősége van tartalék rendezvénynapot (esőnap) meghirdetni. Amennyiben az esőnap

dátuma meghirdetésre került, a Rendezvényszervező bármikor dönthet úgy, hogy a

Rendezvényt az esőnapon tartja meg. A Szolgáltató e döntésről a Vásárlókat a Jegy.hu

oldalon keresztül haladéktalanul tájékoztatja, amint a Rendezvényszervezőtől az erre

vonatkozó információkat megkapja. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Rendezvény

esőnapon való megtartása miatt nem illeti meg elállási jog. A szakmában kialakult általános

szokások szerint az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett

kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni a Rendezvényt, amennyiben a

Rendezvény több mint fele rendben megtartásra került, illetve a Rendezvény kezdése a

Rendezvény tervezett hosszához képest 50 %-nál kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál

kevesebb ideig kell szüneteltetni. A Rendezvényszervező jogosult ettől eltérő szabályokat

meghatározni az esőnapra illetve a részben megtartásra került Rendezvényekre

vonatkozóan.

13. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény

esetleges meghiúsulása esetén a Vásárlót tájékoztassa és a jegyek visszaváltását

elősegítse. Ugyanakkor a Vásárló tudomásul veszi, hogy a Rendezvény elmaradása esetén

a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a Rendezvényszervező dönti el

és annak megvalósulásáért a Rendezvényszervező a felelős. A Szolgáltató haladéktalanul

közzéteszi Jegy.hu honlapján a jegy-visszaváltásra vonatkozó adatokat, amint azokat

hivatalos formában megkapta a Rendezvényszervezőtől. A Szolgáltató a

Rendezvényszervezőtől érkező, a Belépőjegyek visszaváltására vonatkozó megbízás

hiányában a Belépőjegyek visszaváltására, a

Belépőjegyek vételárának visszatérítésére nem kötelezhető. A visszaváltásra a

Rendezvényszervező által megadott, de maximum a meghirdetéstől számított harminc (30)

napos jogvesztő határidőn belül, az eredeti belépőjegy és a vásárlást igazoló bizonylat

felmutatása mellett van lehetőség. A Belépőjegy árán felül, – amelyet a visszaváltást végző

köteles teljes értéken visszaváltani – sem a Rendezvényszervező, sem a visszaváltást végző

nem köteles semmilyen vélt vagy valós kár, költség megtérítésére. A Rendezvény

elmaradásán kívül egyéb esetekben a Belépőjegyek visszaváltására nincs mód. A

Rendezvény elmaradása esetén a Belépőjegy megvásárlása során igénybe vett egyéb

szolgáltatások árának visszatérítésének jogosságát aszerint kell megítélni, hogy az egyes

szolgáltatások a szolgáltatás nyújtója által teljesítésbe mentek-e. Az esetlegesen felszámított

kezelési költség a jegyvásárlási rendszer használatának a díja, nem tartozik a jegyárhoz. Az

előadás elmaradása esetén a kezelési költség nem kerül visszatérítésre.

14. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz,

természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és

elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Szolgáltató

hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének

eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy

kárért, amely ezen események következtében előállt.

XI. A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok

1. A Szolgáltatás honlapján megjelenő védjegyek a Szolgáltató, illetve más jogtulajdonosok

kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok

kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon

nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

2. A honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak,

az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon

elérhető információkat és egyéb anyagokat a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett

előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem

használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

3. A Vásárló által a honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl. chat,

blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos

felhasználási jogosultságot szerez, ez azonban nem jelenti azt, hogy bármely bejegyzés,

megjegyzés stb. a Szolgáltató véleményét tükrözné. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult

a Felhasználó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, átadására, közzétételére,

törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy a Vásárló részére ezért bármilyen módon

ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

XII. A panaszkezelés módja

1. A Szolgáltató székhelye, a panaszügyintézés helye, az ügyfélszolgálatának levelezési

címe, elektronikus levelezési címe, internetes címe és telefonszáma az ÁSZF I. pontjában

található.

2. A Vásárló a Szolgáltatónak az áru forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen

kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát

szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal

megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével

nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a

panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet

felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén

helyben a Vásárlónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás

felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal

egyidejűleg megküldeni.

3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban

érdemben megválaszolja, és a Vásárlónak megküldi, elsősorban a Vásárló által megadott e

mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz

elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy

panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását

kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti

békéltető testület levelezési címét.

4. A Szolgáltató nem folytat közszolgáltatási tevékenységet, így nem vonatkoznak rá az ilyen

tevékenységet folytató szolgáltatókra vonatkozó speciális törvényi szabályok (speciális

ügyfélszolgálat működtetése, meghosszabbított ügyfélfogadási idő, előzetes időpont

foglalás, folyamatos elérhetőség, öt perces bejelentkezési idő, vásárlóvédelmi referens stb.).

XIII. Záró rendelkezések

1. A Szolgáltató annak érdekében, hogy azok az ügyfelei is megismerhessék a vásárlásukkal

illetve a Belépőjegyekkel kapcsolatos szabályokat, akiknek nincs alkalmuk a Szolgáltató

ÁSZF-jét on-line módon részletesen áttanulmányozni, a Szolgáltató felkérte a vele

szerződéses kapcsolatban álló jegyirodákat, hogy a jelen ÁSZF-et, de legalább az ÁSZF 1.

mellékletében szereplő összefoglalót az irodában jól látható helyen, folyamatosan tegyék

elérhetővé mindazoknak a jegyvásárlóknak, akik a Szolgáltató Rendszeréből vásárolnak.

2. A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért

úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.

3. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az

irányadók.

4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései

megfelelően irányadóak.

1. melléklet

A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ információja tájékoztatója a

jegyvásárlóknak

Figyelem! Az egyes rendezvények szervezői eltérő szabályokat állapíthatnak meg. Kérjük,

érdeklődjöna rendezvényszervezőnél!

1. A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ (a továbbiakban: Szolgáltató)

számítógépes rendszerével különböző színházi,

zenei, sport és egyéb eseményekre (a továbbiakban: Rendezvény) szóló belépőjegyek és

bérletek (a továbbiakban: Belépőjegy) megvásárlását biztosítja a Vásárlók számára.

2. A Belépőjegy megvásárlásán túlmenő szolgáltatás, vagyis a Rendezvény tényleges

lebonyolítás a tekintetében a Vásárló a Rendezvény szervezőjével (a továbbiakban:

Rendezvényszervező) kerül jogviszonyba. A Szolgáltató a Rendezvény szervezésében és

lebonyolításában nem vesz részt,tevékenysége és felelőssége kizárólag a Belépőjegyek

értékesítésére korlátozódik. A Szolgáltató és a Rendezvényszervező által nyújtott

szolgáltatások – és az értük való felelősség – tehát elkülönülnek. A

Rendezvény a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Rendezvényszervező

kötelezettsége. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt

Belépőjeggyel látogatott Rendezvényen fellépő művészek, sportolók, más előadók

szereplése, illetve előadás minősége, lebonyolítása, megvalósulása vagy elmaradása

kapcsán.

3. A Rendezvényszervező neve és postai címe az esemény illetve rendezvény leírásánál

megtalálható. A Rendezvényszervező neve és más azonosítási adatai a Belépőjegy elülső

oldalán is szerepelnek.

4. Amennyiben az a Belépőjegyen más nem kerül feltüntetésre, a Belépőjegy a

Belépőjegyen feltüntetett Rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel

annak felmutatóját, egy főt. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Belépőjegy pótlására

nincs lehetőség.

5. Bizonyos Belépőjegyek csak bizonyos felhasználó kört jogosítanak fel a belépésre

(gyermekjegy, nyugdíjas jegy, szakmai jegy stb.) A jogosultság meglétét a Szolgáltató nem

vizsgálja. A Rendezvényszervező a biztonsági szolgálaton keresztül jogosult annak

ellenőrzésére, hogy a Belépőjegy felmutatója jogosult-e a speciális belépőjegy használatára.

A belépés mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a belépőjegy

felmutatója nem igazolja.

6. Bizonyos Belépőjegyek a Rendezvény területén belül is csak bizonyos területek

látogatására jogosítanak fel.

7. A Belépőjegy fajtájától függően digitális és analóg biztonsági megoldásokat tartalmazhat,

amely védi a Belépőjegyet a hamisítás ellen. Amennyiben a Szolgáltató, a

Rendezvényszervező, vagy a Rendezvény helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat azt

észleli, hogy a Belépőjegyen a biztonsági jelek sérültek,

hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak,

másoltnak ítélik

meg, a Belépőjegy felmutatójától a Rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a

Rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt

Vásárló semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.

8. A saját nyomtatású jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából,

lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség

kizárólag a Vásárlót terheli. Az E-ticket belépőjegyet a Vásárló köteles kinyomtatva a

Rendezvényre magával hozni. Vásárló tudomásul veszi, és kifejezetten egyetért azzal, hogy

az E-ticket- en található vonalkódot a Rendezvényszervező a Rendezvény helyszínén

elektronikusan ellenőrzi, és azonnal érvényteleníti. A belépés az első érvényesítés alapján

történik. Így az első jegy érvényes, amelyet a Rendezvényszervező beléptető-rendszere a

meghatározott adatokkal elfogadott. A következő ugyanazon adatokkal rendelkező jegyeket

automatikusan érvényteleníti az első. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért

eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az

érvénytelen jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredetileg az E-ticket belépőjegyet

vásárlóval.

9. A Rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. Bár a

Rendezvényszervező minden tőle elvárhatót megtesz a Rendezvény biztonságos

lebonyolítása érdekében, a Szolgáltató az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt

felelősséget nem vállal. Bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a

Rendezvény még érvényes Belépőjegy felmutatása mellett sem látogatható.

10. A Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény látogatói

rögzítésre kerülhetnek; a Rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat a

Szolgáltató felé semmilyen igényt.

11. A részvételi feltételeket, a Rendezvény illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló

intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait

megszegő Látogatót a Rendezvényszervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása illetve

a Rendezvényen tartózkodó Látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében

eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató illetve a

Rendezvényszervező kártérítésre nem kötelezhető.

12. A Rendezvényszervező általában fenntartja a jogot a fellépő művész, szereplő, előadó

stb. személyében, a szereposztásban, illetve a Rendezvényben történt indokolt

változtatásra.

13. Szabadtéren megrendezett Rendezvény esetében a Rendezvényszervezőnek

lehetősége van tartalék rendezvénynapot (esőnap) meghirdetni. Amennyiben az esőnap

dátuma meghirdetésre került, a

Rendezvényszervező bármikor dönthet úgy, hogy a Rendezvényt az esőnapon tartja meg. A

Szolgáltató a döntésről a Vásárlókat a Jegy.hu oldalon keresztül haladéktalanul tájékoztatja,

amint a Rendezvényszervezőtől az erre vonatkozó információkat megkapja. A Vásárló

tudomásul veszi, hogy a Rendezvény esőnapon való megtartása miatt nem illeti meg elállási

jog.

14. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény

esetleges meghiúsulása esetén a Vásárlót tájékoztassa és a jegyek visszaváltását

elősegítse. Ugyanakkor a Vásárló tudomásul veszi, hogy a Rendezvény elmaradása esetén

a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a Rendezvényszervező dönti el

és annak megvalósulásáért a Rendezvényszervező a felelős. A Szolgáltató haladéktalanul

közzéteszi Jegy.hu honlapján a jegy-visszaváltásra vonatkozó adatokat, amint azokat

hivatalos formában megkapta a Rendezvényszervezőtől. A Szolgáltató a

Rendezvényszervezőtől érkező, a Belépőjegyek visszaváltására vonatkozó megbízás

hiányában a Belépőjegyek visszaváltására, a Belépőjegyek vételárának visszatérítésére nem

kötelezhető. A visszaváltásra a Rendezvényszervező által megadott, de maximum a

meghirdetéstől számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül, az eredeti belépőjegy

és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség. A Belépőjegy árán felül, –

amelyet a visszaváltást végző köteles teljes értéken visszaváltani – sem a

Rendezvényszervező, sem a visszaváltást végző nem köteles semmilyen vélt vagy valós

kár, költség megtérítésére.

A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a Belépőjegyek visszaváltására nincs

mód.

Jó szórakozást kíván Önnek az Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ!

2. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(Kérjük, csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa

vissza, ha olyan jegyet vásárolt, mely nem adott időpontra szól.)

"Címzett: Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ

2051 Biatorbágy, Baross G. u. 1.

jegy@jfmk.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási

jogomat/jogunkat az alábbi termék adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására

irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Az elektronikus jegy kódszáma (Csak abban az esetben, ha jegyvásárlás történt.):

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jegyet nem használtam fel. (Csak

abban az esetben, ha jegyvásárlás történt.)

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt"

3. melléklet

Elállási/Felmondási tájékoztató

1. Elállási/Felmondási jog

Amennyiben Ön olyan jegyet vásárolt, amely nem adott időpontra szól (pl. bármikor

felhasználható belépők stb.) vásárolt, úgy 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e

szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő jegy esetén a szerződés megkötésének

napjától számított 14 nap elteltével jár le, ha pedig Ön a jegytől eltérő terméket vásárolt,

akkor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt,

a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó

egyértelmű nyilatkozatát juttassa el (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött

levél útján) az alábbi címre: Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ., székhely: 2051

Biatorbágy, baross G. u. 1., telefon: +36-23-310-636, email:jegy@jfmk.hu

Ebből a célból felhasználhatja a 2. számú mellékletként megtalálható elállási/felmondási

nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt

határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának

kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi

llenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket,

amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási

módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során

alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési

mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód

alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetében Ön köteles számunkra a terméket

indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14

napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos

határidő letelte előtt elküldi a terméket. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg

vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a

korábbi időpontot kell figyelembe venni. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön

viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha

az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges

használatot meghaladó használat miatt következett be.

4. melléklet

A kellékszavatosságról és a termékszavatosságról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági

igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény

teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest

aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem

kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás

költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a

szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az

áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott

okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba

felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy

a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait

már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a

hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a

szolgáltatást az Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ nyújtotta. A teljesítéstől

számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az

Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági vagy

termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését

kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi

követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő

tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két

éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával

szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén

Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha

bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt

felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági

igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági

igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított

részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.__