Adatvédelmi Tájékoztató

AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Név: Juhász Ferenc Művelődési Központ 

Székhely: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u.1.

Kapcsolati adatok: info@jfmk.hu 

Telefonszám: +36 23 310 636,  +36 70 507 2314

Adószám: 16794539-2-13

Bankszámlaszám: 50420403-10001215

Nyilvántartó hatóság: Magyar Államkincstár 

Törzsszám: 650155

Képviseli: Szádváriné Kiss Mária igazgató

Az intézmény fenntartója, az alapítói jog gyakorlója, irányító és felügyeleti
szerve:

Biatorbágy Város Önkormányzata

Az intézmény adatvédelmi tisztviselője:

A Szabályzat hatálya 

  A webes adatkezelések során Irányadó jogszabályok:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”)
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”);
  • az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
  • a 20/2018.(VII.9.) EMMI rendelet a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről;
  • a Biatorbágy Város Képviselő-testületének 20/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelete a közművelődési feladatellátásról;
  • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (GDPR);
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
  • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzése).

  A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az alábbi webes adatkezelési formákra: 

  • regisztráció, kapcsolatfelvétel céljából
  • ajánlatkérés kulturális, illetve rendezvény szolgáltatás igénybevétele céljából 
  • jegyvásárlás rendezvényre 
  • panasz, egyéb jogi igény előterjesztése
  • sütikezelés 
  • hírlevélre feliratkozás 
  • számviteli bizonylatok

  AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGORVOSLAT

  Érintetti jogok 

   A fenti weboldal látogatása, valamint az Adatkezelő által nyújtott különböző, 1. pontban felsorolt szolgáltatások során az érintetteket az alábbi jogosultságok illetik meg: 

   Érintetteknek minősül mindenki, aki a fenti Adatkezelő üzemeltetésében lévő honlap látogatója, és érdeklődője, valamint aki az Adatkezelő által nyújtott felsorolt szolgáltatásokat igénybe veszi.

   a) Az érintett hozzáférési joga 

   Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a következő információkról kapjon tájékoztatást:

   • adatkezelés célja
   • érintett személyes adatok kategóriái
   • azon címzettek köre, akikkel az Adatkezelő a személyes adatokat közölni fogja
   • személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve az időtartam meghatározásának szempontjai
   • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
   • valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
   • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó elérhető információ.

   Az adatkezeléssel érintett személyes adatok másolatát az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja. Az ezt meghaladó, további másolatokért az Adatkezelő jogosult adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat felszámítani. Ha az érintett kérelmét elektronikus úton nyújtotta be, a választ is széles körben használt elektronikus úton kel megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

   Az érintett hozzáférési, másolatkészítési joga kizárólag olyan formában gyakorolható, amely nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait. A másolat kéréssel érintett időszak mindig a vonatkozó időszak észszerű időtartamára korlátozódik. 

   b) Az érintett helyesbítéshez és az adatok kiegészítéséhez való joga 

   Az érintett jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését kérje.

   c)  Az érintett törléshez való joga (elfeledtetéshez való jog) 

   Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

   • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte, vagy más módon kezelték
   • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre 
   • a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre
   • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog által előírt tagállami kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

   A fenti rendelkezések nem alkalmazandók, ha az adatkezelés szükséges, többek között:

   • személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából
   • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

   d) Az adatkezelés korlátozásához való jog 

   Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

   • az érintett a személyes adatok pontosságát vitatja, ez eseten addig az időtartamig, amíg az Adatkezelő a személyes adatok pontosságát ellenőrzi
   • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri
   • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, azonban az érintett azokat jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesnek tartja
   • az érintett az adatkezelés ellen tiltakozik, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élvez az érintett jogos indokaival szemben

   Ha az adatkezelés  korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

   A korlátozás megszüntetéséről az érintettet az Adatkezelő tájékoztatja.

   e) A személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

   Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztatnak valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

   f)  A tiltakozáshoz való jog 

   Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelők bizonyítják, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

   g) Adathordozhatósághoz való jog

   Amennyiben az adatkezelés az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapul, az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. 

   i)  A felügyeleti hatóságnál törtőnő panasztételi jog 

   Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseit.

   Magyarországon a felügyeleti hatóság feladatát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) látja el. Elérhetősége: 1055 Budapest, Falk Miksa u.9-11. postacím: 1363 Budapest, Pf.:9., telefon: +36-1-391-1400, fax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

   j) A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

    Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. 

   Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

   A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. 

   k) Az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

   Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak az általános adatvédelmi rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a rendelet szerinti jogait.

   Az Adatkezelővel vagy Adatfeldolgozóval szembeni eljárást az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.  Az illetékes törvényszék elérhetőségeiről a www.birosag.hu honlapon lehet tájékozódni. 

   Adatbiztonsági intézkedések

    Adatkezelő a weboldalon a személyes adatok kezelése során gondoskodik az általános adatvédelmi rendelet szerinti adatbiztonsági intézkedések megtételéről. Ennek keretében az elektronikusan tárolt személyes adatok megfelelő védelme érdekében a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket megteszi.  

    Az Adatkezelő az adatbiztonság érvényesülése tekintetében az érintettek részére a szükséges tájékoztatást megadja, és a szükséges adatvédelmi ismeretek birtokában legyenek, és gondoskodik arról, hogy intézkedéseik során az adatbiztonság követelményeit betartva járjanak el. 

    Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

    • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
    • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
    • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

    Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintett adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

    Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

    Adatkezelő fenntartja a jogot a fenti Szabályzaban foglaltak módosítására. 

    A módosítást az érintettek számára a www.juhaszferencmk.hu  nevű weboldalon teszi elérhetővé. 


    A Juhász Ferenc Művelődési Központ személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló tájékoztatója ide kattintva letölthető pdf formátumban is.